Samfund

Kommuner arbejder sammen om optælling af ynglefugle ved Roskilde Fjord

Fugleliv på Øksneholm. Nederst ses en strandskadeunge. Fotos: Erik Mandrup Jacobsen, WSP (beskårede)

Nationalpark Skjoldungernes Land og kommunerne rundt om Roskilde Fjord samarbejder med biologer fra WSP Danmark om at holde øje med, hvordan fjordens ynglefugle klarer sig.

Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste naturområder. Fjorden er yngle- og rasteplads for en lang række arter af vandfugle, hvoraf flere er fåtallige ynglefugle i Danmark. Fjorden er af samme grund vildtreservat og er desuden udpeget som Natura 2000-område.

Nationalparken og Naturstyrelsen gør en stor indsats for at forbedre forholdene for fuglene, og de årlige fugletællinger er med til at vise, om anstrengelserne bærer frugt, eller om der er behov for at ændre på indsatsen.

Både frem- og tilbagegang

Nu er fugletællingerne for 2024 blevet offentliggjort, og de viser fremgang for nogle arter og tilbagegang for andre. Et par nedslag i tællingerne viser, at f.eks. Sølvmågen er den mest almindelige fugl i Roskilde Fjord med 1344 talte eksemplarer, hvilket svarer til 39 procentaf alle de talte fugle. Den gået frem i antal siden 2023, men ligger stadig væsentlig under antallet i årene 2019 – 2022. Bestanden af Stormmåger er ved at rette sig igen efter et dårligt år i 2023. Her er der talt 274 eksemplarer.

Mens både Knopsvanen og Edderfuglen er faldet i bestand, så er der blevet flere Strandskader, Viber og Klyder.

Læs mere

Fugletællingerne har fundet sted siden 1978 og er et af Danmarks længst løbende naturovervågningsprogrammer.

Du kan læse hele det seneste nyhedsbrev om fugletællingen på Frederikssund Kommunes hjemmeside

Kommentarer